کارخانهمدلعکس مدلکشور سازندهنوع پلیت هاتعداد پلیتمشخصات فیلترعمر فیلترقدرت یونیزاسیونویژگیهای صفحه نمایشگرقدرت ORPخروجی آب
BuderHI-TA817ژاپنپلاتین خالص7 پلیتفیلتر 5 مرحله ای مجهز به ممبران12000250w تا 360w با محفظه نمکعمر فیلتر به لیتر - نشان دهنده ORP - نشان دهنده pH - نشان دهنده خروجی آب1000-5.5 لیتر در دقیقه
BuderHI-TA812ژاپنپلاتین خالص3پلیت دوبل(سایز پلیت ها 2برابر حد معمول (6پلیت) )فیلتر 5 مرحله ای مجهز به ممبران12000120w تا 250w با محفظه نمکعمر فیلتر به لیتر - نشان دهنده ORP - نشان دهنده pH - نشان دهنده خروجی آب450-5.5 لیتر در دقیقه
PANASONICTK-AS40ژاپنتیتانیوم3 پلیتفیلتر 5 مرحله اییک سال55w فاقد صفحه نمایشگر200-2 لیتر دردقیقه
KyK33000کره جنوبیتیتانیوم با روکش پلاتین7کربن6000L 9000L80wعمر فیلتر به عدد نشان دهنده ORP نشان دهنده PH نشان دهنده خروجی آب410-2
Tron999A Rettin MMP9090کره جنوبیتیتانیوم با روکش پلاتین9کربن و سرامیک3600L150Wعمر فیلتر به درصد نشان دهنده PH نشان دهنده400-2
EnagicLevel luk sd501ژاپنتیتانیوم با روکش پلاتین7کربن و سرامیک4000L230Wنشان دهنده نوع آب-5803.5
Life9100کره جنوبیتیتانیوم با روکش پلاتین9کربن و سرامیک و ویتامین c6000L200WNO-3002
Omega0Omegaسنگاپورتیتانیوم3کربن2500L65WNO-1001.5