چندیست که دوستان و عزیزان از وب سایتی که قیمت نادرست رو برای عموم به نمایش گذاشته اند شکایت می کنند و به شرکت اطلاع می دهند بعد از تحقیقات بعمل امده به این نتیجه رسیدیم که به تمامی عزیزان اعلام کنیم وب سایتی که با عکس به شما نشان داده می شود هیچ ارتباطی با شرکت پایون افلاک نداشته ونه نمایندگی و یا عاملیت فروش شرکت پایون افلاک نمی باشد و قیمتی هم که  به نمایش گذاشته اند مربوط به هفت سال قبل میباشد و تلفن هایی که برای عموم گذاشته اند نا معتبر بوده وشرکت پایون افلاک هم موفق به تماس با مسولین این فروشگاه اینترنتی نا معتبر نشده بنابر   این هیچ مسولیتی با بت قیمت و یا خدمات  وغیره..متوجه شرکت پایون افلاک نمی باشد