آب یونیزه قلیایی و قلب :

آب یونیزه قلیایی می تواند از بروز سکته ها و حملات قلبی جلوگیری کند.

طی تحقیقاتی که در مجله علمی اپید مولوژی به چاپ رسیده کسانی که در روز 8لیوان از این نوع آب استفاده می کنند 80درصد نسبت به دیگر کسانی که آب کمی می نوشند کمتر دچار سکته می شوند که دلیل اصلی آن تسریع در گردش خون است.