pHچیست ؟

فاکتوری برای اندازه گیری اسیدیته و یا قلیاییت محیط است که در جدول pHاز اعداد 0 تا 14 میباشد و عدد7 مبدا جدول است و در اندازه گیری pHاز روش لگاریتم استفاده می شود یعنی هر یک عدد کمتر و یا بیشتر میشوداسیدیته محیط 10 برابرتغییر می کند.