آب یونیزه قلیایی و دفع چربی ها :

یکی از راه های بدن برای مراقبت از خود در برابر سموم زیاد ساختن سلول های چربی در اطراف بدن ما میباشد (دور تر از مغز و قلب ) . ما با استفاده از آب یونیزه قلیایی میتوانیم در روند ساخت سلول های چربی را کند کرده و با دفع به موقع سموم از چاقی جلوگیری کنیم.