آب یونیزه قلیایی و کاهش استرس :

80 تا90 درصد از بافت مغز را آب تشکیل میدهد. یکی از دلایل استرس کم آبی سطح بدن و جذب نشدن آب داخلی بدن توسط سلول ها می باشد که دلیل آن بزرگ بودن مولکول های آب است. آب یونیزه قلیایی به دلیل کم حجم بودن از جذب بالای سلولی برخوردار بوده و با نوشیدن آن میتوانیم براحتی آب بافت مغز را تامین کنیم.