آب یونیزه قلیایی و حفظ تناسب اندام :

باید بدانیم استفاده از آب شفا بخش (یونیزه قلیایی ) باعث افزایش متابولیسم بدن میشود و باعث میشود احساس سیر بودن به شما دست دهد بنابر این سعی کنید به جای نوشیدن نوشیدنی های پر کالری از آب یونیزه قلیایی استفاده کنید و بدانید که این نوع آب باعث انرژی زایی بهتر می شود.